Metode og kildekritikk

Landinfo har utarbeidet egne retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse. Retningslinjene redegjør for hvordan Landinfo arbeider med kilder og med den informasjonen kildene gir, og tar blant annet utgangspunkt i relevant faglitteratur utarbeidet for historiefaget og journalistikken, EUs retningslinjer for kildeanalyse i landkunnskapsarbeid og ACCORDSs treningsmanual for bearbeiding av landinformasjon.

Landinfo, 2015: Retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse

Det foreligger flere retningsgivende metodedokumenter for landkunnskapsarbeid i Europa. Disse har blitt utviklet i de senere årene av større organisasjoner som EU, av uavhengige landkunnskapsenheter, eller i et samarbeid mellom disse. For eksempel har Landinfo vært en vesentlig bidragsyter i arbeidet med EU Common Guidelines on (Joint) Fact Finding Missions.

Retningslinjene fra EU, EASO og ACCORD er toneangivende for metoden som benyttes i Landinfos landkunnskapsarbeid, i tillegg til at vi internt har egne rutiner og arbeidsmetoder som er særskilt tilpasset vår drift.

Noen av de vesentlige metodedokumentene som benyttes i Landinfos arbeid er:

Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information, 2008

EU Common Guidelines on (Joint) Fact Finding Missions, 2010

EASO Country of Origin Information report methodology, 2012

ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation): Researching Country of Origin Information, 2013 

Landinfo bruker svært mange og ulike kilder i arbeidet vårt. Derfor arbeider vi bevisst og metodisk med kilde- og informasjonsanalyse. Ved behov gjør vi brukerne våre oppmerksomme på hvordan Landinfo håndterer en konkret enkelt kilde. Et eksempel på dette finner du her:

Landinfo, 2014: Bruk av informasjon fra MedCOI

Notatet informerer om bakgrunnen for Landinfos samarbeid med MedCOI. Dokumentet beskriver noen utfordringer med MedCOIs kildearbeid og inneholder noen refleksjoner rundt hvordan vi bruker helserelatert informasjon. Notatet er oppdatert per februar 2016.