Landinfos produkter

15.10.2014

Landinfo formidler landkunnskap både skriftlig og muntlig til våre brukere. Mye av den skriftlige informasjonen er tilgjengelig på disse nettsidene. Publikasjonene er daterte og beskriver forhold slik de fremstår på publiseringstidspunktet. Vi tar forbehold om skiftende omstendigheter som kan inntreffe etter publikasjonsdato.

Temanotater

Et temanotat er en utfyllende redegjørelse om et bestemt saksforhold, og har et bredt kildegrunnlag. Notatene er basert på skriftlig og muntlig kildemateriale, blant annet informasjon innhentet på tjenestereiser.

Responser 

En respons besvarer spørsmål som utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder begrenset bakgrunnsinformasjon.

Opplæring og veiledning

Landinfo gir opplæring til brukere i UDI og UNE. Vi holder foredrag om aktuelle problemstillinger og samfunnsforhold, og gir brukerne oppdateringer etter tjenestereiser. Landrådgiverne formidler også landinformasjon over telefon og e-post. 

Landdatabasen

Landdatabasen er en informasjonsdatabase for brukerne i utlendingsforvaltningen, utviklet av Landinfo. Av hensyn til opphavsrett er Landdatabasen kun internt tilgjengelig i utlendingsforvaltningen.
 
Landdatabasen inneholder informasjon fra et bredt spekter av kilder, i hovedsak åpne. Gjennom Landdatabasen får brukerne også tilgang til nettpublikasjoner som Landinfo abonnerer på.

Materialet i Landdatabasen skal gi et oppdatert og representativt bilde av situasjonen i de enkelte landene. Menneskerettslige, politiske og sosioøkonomiske forhold er godt dekket. Landdatabasen er Landinfos hovedkanal for formidling av landinformasjon internt i utlendingsforvaltningen.