Du er her: Hovedside / Om Landinfo / Om Landinfo

Om Landinfo

17.01.2018

Landinfo ble opprettet 1. januar 2005. I medhold av St. melding 21 (2003-2004) Om styringsforholdet på utlendingsfeltet ble det vedtatt å opprette en felles landkunnskapsenhet som erstattet den tidligere ordningen med landrådgivere både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI. Enheten er faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål verken av ansvarlig departement, UDI eller UNE.

Medarbeidere i Landinfo tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE. Vi tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet. Landinfos medarbeidere formidler det som etter vår vurdering er relevant landkunnskap, men vi har ingen innflytelse på hvordan informasjonen anvendes.

Landinfos arbeid

Landinfos arbeid består i å samle inn og vurdere landinformasjon som norsk utlendingsforvaltning trenger. Vi videreformidler denne informasjonen gjennom våre skriftlige produkter, ved foredrag og opplæring for brukerne, gjennom muntlig kontakt med UDI og UNE og ved deltakelse i nemndmøter i UNE. Landinfos medarbeidere møter også som sakkyndige vitner i retten.

Mye av landinformasjonen vi videreformidler er innhentet på tjenestereiser til ulike land. Disse reisene foretar vi for å innhente oppdatert informasjon om aktuelle forhold. På reisene fokuserer vi på problemstillinger som Landinfo i samråd med våre oppdragsgivere er blitt enige om.

Landinfos nettsider

På disse nettsidene ligger informasjon om ulike forhold i land som Norge mottar asylsøkere, flyktninger og immigranter fra. Informasjonen vi presenterer her, er egenprodusert landkunnskap som Landinfo formidler til beslutningsfatterne i UDI og UNE.

Landinfos virksomhet tar utgangspunkt i de landkunnskapsmessige behovene beslutningsfatterne til enhver tid har. Mye av informasjonen du finner om forhold i det enkelte land eller område på disse nettsidene vil således være relatert til saksbehandlingen i utlendingsforvaltningen.

Nettsidene presenterer deler av vår landkunnskapsformidling til primærbrukerne. Sidene inneholder ikke løpende oppdateringer av forhold i aktuelle land. Alle våre rapporter er daterte, og fremstiller konkrete forhold i et land eller område på det tidspunktet de ble publisert. Når beslutningsfatterne har behov for oppdatert skriftlig landkunnskap, skriver Landinfo nye rapporter eller responser, eventuelt oppdaterer vi tidligere publisert landkunnskap.

Formidling av landinformasjon til forvaltningen foregår ellers kontinuerlig og er mangesidig, som beskrevet her. For brukere av nettstedet ønsker vi derfor å presisere at publikasjonene beskriver forhold slik de fremstår på publiseringstidspunktet. Vi tar forbehold om skiftende omstendigheter som kan inntreffe etter publikasjonsdato.

Hoveddelen av Landinfos produkter er offentlige. Dersom opplysninger unntas offentlighet i samsvar med lovverket, vil dette gå tydelig fram av dokumentet, og lovhjemmel vil identifisere hvorfor opplysningene er unntatt offentlighet.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål knyttet til nettsidene, setter vi pris på å høre fra deg.