Somalia/Etiopia: Søknad om somalisk pass i Nordvest-Somalia (Somaliland)