Syria: Palestinske flyktninger i Syria – identitetsdokumenter