Landinfo formidler landkunnskap både skriftlig og muntlig til våre brukere. De skriftlige publikasjonene er tilgjengelige på disse nettsidene.

 

Skriftlige produkter

Landinfos skriftlige produkter legges fortløpende ut på disse nettsidene. Alle våre rapporter er daterte, og beskriver konkrete forhold i et land eller område slik de fremstår på publiseringstidspunktet. Sidene inneholder ikke løpende oppdateringer av forhold i aktuelle land. Når beslutningsfatterne har behov for oppdatert skriftlig landkunnskap, skriver Landinfo nye rapporter eller responser, eventuelt oppdaterer vi tidligere publisert landkunnskap.

Temanotater

Et temanotat er en utfyllende redegjørelse om et bestemt saksforhold, og har et bredt kildegrunnlag. Notatene er basert på skriftlig og muntlig kildemateriale, blant annet informasjon innhentet på tjenestereiser.

Responser 

En respons besvarer enkeltspørsmål som utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responsene er ofte utarbeidet innenfor kortere frister og kan basere seg på et smalere informasjons- og kildegrunnlag enn temanotatene.

 

Andre tjenester

Veiledning og opplæring

Mye av landkunnskapsformidlingen skjer over e-post og telefon. Dessuten gir Landinfo opplæring til ansatte i UDI, UNE og andre aktører i forvaltningen. Vi holder foredrag om aktuelle problemstillinger og samfunnsforhold, og gir regelmessig oppdateringer etter tjenestereiser.  Samtidig organiserer Landinfo seminarer og foredrag med nasjonale og internasjonale eksperter.

Landrådgiverne formidler også landkunnskap i nemndmøter i UNE, og møter som sakkyndige vitner i retten.

Landdatabasen

Landdatabasen er utviklet av Landinfo, og er vår hovedkanal for formidling av skriftlig landkunnskap til utlendingsforvaltningen. Av hensyn til opphavsrett er Landdatabasen kun tilgjengelig internt i utlendingsforvaltningen.

Landdatabasen inneholder informasjon fra et bredt spekter av kilder, i hovedsak åpne, og skal gi et oppdatert og representativt bilde av situasjonen i de enkelte landene. Blant annet er menneskerettslige, politiske og sosiale forhold godt dekket. Gjennom Landdatabasen får brukerne også tilgang til nettpublikasjoner som Landinfo abonnerer på.