Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Våre oppdragsgivere er primært beslutningsfattere i Utlendingsdirekoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

 

Landinfo er administrativt underlagt UDI. Enheten er imidlertid faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål av ansvarlig departement, UDI eller UNE. Medarbeidere i Landinfo tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE. Vi tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet. Landinfo har ingen innflytelse på hvordan informasjonen anvendes.

Landinfo ble opprettet 1. januar 2005, i medhold av Stortingsmelding 21 (2003-2004) Om styringsforholdet på utlendingsfeltetLandinfo ble utlendingsforvaltningens felles landkunnskapsenhet, og erstattet den tidligere ordningen med stedlige landrådgivere i UDI og UNE.

 

Landinfos arbeid

Stortingsmelding 21 slår fast at «Arbeidet med landkunnskap inneber innhenting, vurdering og tolking av informasjon om ulike land, og dessutan vidareformidling av generelle vurderingar og analysar

Landinfos virksomhet tar utgangspunkt i forespørsler om landkunnskap fra utlendingsforvaltningen. Vi innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon, og formidler landkunnskapen blant annet gjennom skriftlige produkter, foredrag og opplæring. Samtidig formidler vi landkunnskap i nemndmøter i UNE, og møter som sakkyndige vitner i retten.

Deler av landkunnskapen vi formidler, baserer seg på informasjon fra tjenestereiser til ulike land, såkalte informasjonsinnhentingsreiser. Disse reisene foretar vi for å innhente oppdatert informasjon om aktuelle forhold og problemstillinger, som Landinfo i samråd med våre oppdragsgivere er blitt enige om.

Formidlingen av landinformasjon til våre brukere er mangesidig, som beskrevet her.

Årsrapporter

Årsrapport 2017

 

Ansatte

Ledelse og stab

Jörg Lange – leder. Lange er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Han er tidligere landrådgiver for Balkan, Øst-Europa og Tyrkia i Landinfo, og har bakgrunn fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Videre har han erfaring fra samfunnspolitisk arbeid i Tyrkia, Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria.

Kristin Nysted – assisterende leder og landrådgiver for Balkan. Nysted er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med offentlig rett/folkerett og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet, UDI og Utlendingsnemnda (UNE).

Ansvar for administrative oppgaver

Hanne Siljeholm Christiansen – rådgiver i staben. Christiansen har en mastergrad i Education and Development fra University of Bristol, med utviklingsstudier, sosiologi og spansk i fagkretsen. Hun har tidligere jobbet i Politiets Utlendingsenhet, Utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt og ved Region- og mottaksavdelingen i UDI.

Anita Jenling Gauslaa Lim – rådgiver i staben. Lim har en bachelorgrad i internasjonale studier med historie, italiensk og menneskerettigheter i fagkretsen. Hun har bakgrunn fra Namsfogden i Oslo og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Hun har også erfaring fra Prospera Stiftelsen.

Ansvar for Landdatabasen

Martha Gjelseth – seniorrådgiver. Koordinerer administrasjon og oppdatering av Landinfos database. Hovedansvarlig for kurs i bruk av databasen. Gjelseth er cand. philol. med hovedfag i historie, med informatikk og andre realfag i fagkretsen. Hun har utviklet en forskningsdatabase ved Universitetet i Oslo, samt Landdatabasen. Erfaring fra UiO og UDI.

 

Områdedeskene

Landinfos ansatte er organisert i områdedesker.

 

Afrika

Bjørn R. Claussen – landrådgiver for Øst-Afrika. Claussen har en mastergrad fra Centre for Peace Studies (CPS) i Tromsø, og har erfaring fra UNE.

Dag Petterson – landrådgiver for Øst-Afrika. Petterson er cand. philol. med hovedfag i norsk, med arabisk og historie i fagkretsen. Han har arbeidet som spesialutsending for utlendingssaker ved Norges ambassader i Colombo, Damaskus og Nairobi, og har erfaring fra UDI.

Hans Petter Hergum – landrådgiver for Øst- og Sørlige Afrika. Hergum er cand.philol. med hovedfag i samfunnsgeografi. Han har blant annet arbeidet som regionansvarlig for Sørlige Afrika i Kirkens Nødhjelp, med bosted i Botswana, og som politisk sekretær ved Norges ambassade i Harare.

Anne Moseng Knutsen – landrådgiver for Vest- og Nord-Afrika. Knutsen er dr. art. i språkvitenskap. Hun har bakgrunn fra universitets- og høyskolesektoren, og har deltatt i flere forskningsprosjekter i Vest-Afrika. Hun har også erfaring fra UDI.

Geir Juell Skogseth – landrådgiver for Sentral-, Vest- og Nord-Afrika. Juell Skogseth er cand. philol. med hovedfag i arabisk. Han har jobbet som visumattaché ved Norges ambassade i Abidjan, som pressetalsmann for den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), og har ellers erfaring fra UDI.

Anja Østberg Hansen – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Hansen har studert journalistikk, fransk og bibliotek- og informasjonsvitenskap.

 

Asia

Barbo Helling – landrådgiver for Asia. Helling er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har bakgrunn fra arbeid med flyktningrelaterte spørsmål i offentlig forvaltning, blant annet fra UNE.   

Line Johannessen – landrådgiver for Asia. Johannessen er cand. polit. med hovedfag i sosiologi, med blant annet Sør-Asiakunnskap i fagkretsen. Hun har vært ambulerende utlendingsattaché ved Norges ambassade i Beograd, og har erfaring fra UDI.

Eli Melby – landrådgiver for Asia. Melby er cand. polit. med hovedfag i samfunnsgeografi. Hun har jobbet for FNs World Food Programme og NORAD i Bangladesh. Videre har hun arbeidet med oppdragsforskning i Norge, og har dessuten erfaring fra UNE.

Geir-Aage Neerbye – landrådgiver for Asia. Neerbye har jobbet som utlendingsattaché ved ambassaden i Colombo, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet og UNE.

Camilla Frøseth Wedul – landrådgiver for Asia. Wedul har mastergrad i sosialantropologi, med blant annet storfag kinesisk i fagkretsen. Hun har jobbet ved Norges utenriksstasjoner i Beijing og Shanghai, og med Kina og Vietnam ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Karianne Hassel – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Hassel er utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har blant annet jobbet i Luftfartstilsynet og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

 

Balkan og Øst-Europa / Russland og tidligere sovjetrepublikker / Latin-Amerika

Vibeke Kolderup – landrådgiver for tidligere sovjetrepublikker. Kolderup er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med fransk og studier i internasjonale relasjoner i fagkretsen. Hun har erfaring fra UNE.

Marit Mageli – landrådgiver for tidligere sovjetrepublikker og Latin-Amerika. Mageli er cand. polit. med statsvitenskap hovedfag, med spansk i fagkretsen. Hun har jobbet for UNHCR i Venezuela og vært visumattaché ved Norges ambassade i Santiago, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet og UNE.

Kristin Nysted – assisterende leder og landrådgiver for Balkan. Nysted er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med offentlig rett/folkerett og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet, UDI og UNE.

Rebecca Fasmer – landrådgiver for Balkan. Fasmer har en mastergrad i sosiologi fra London School of Economics (LSE), med menneskerett og etnisk nasjonalisme i fagkretsen. Hun har vært tilknyttet LSEs Human Rights Centre, og arbeidet som politisk analytiker ved EU Monitoring Mission i Bosnia-Hercegovina. Erfaring fra UNE.

Beate Martnes – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Martnes er cand. mag. med språk og sosialantropologi i fagkretsen. I tillegg er hun utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har erfaring fra UDI.

 

Midtøsten og Tyrkia

Gro Hasselknippe – landrådgiver for Midtøsten. Hasselknippe er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med fransk og Øst-Europakunnskap i fagkretsen. Hun har blant annet bakgrunn fra Midtøsten-forskning i Fafo, og var i den forbindelse bosatt flere år i Jordan.

Are Hovdenak – landrådgiver for Midtøsten. Hovdenak er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med historie og arabisk i fagkretsen. Han har bodd i Libanon, Jordan og Gaza, og har jobbet ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og med Midtøsten-relaterte tema innenfor journalistikk og humanitært arbeid.

Kai Kverme – landrådgiver for Midtøsten. Kverme har en mastergrad i arabisk. Han har bodd i Libanon og Egypt, og har undervist og arbeidet som prosjektkoordinator og forsker ved Universitetet i Oslo (UiO).

Håken R. Nilson – landrådgiver for Midtøsten. Nilson er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Han har vært tilknyttet Europaprogrammet, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Tampere Peace Research Institute, og har erfaring fra UDI.

Aslak Vardund – landrådgiver for Midtøsten. Vardund er cand. polit. med hovedfag i samfunnsgeografi, med historie og arabisk i fagkretsen. Han har arbeidet som observatør og liaisonoffiser i den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), som utlendingsattaché ved Norges ambassade i Damaskus, og har erfaring fra UDI.

Nina Østby Pedersen – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Pedersen er cand. philol. med hovedfag i historie. Hun har erfaring fra UDI.