Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Våre oppdragsgivere er primært beslutningsfattere i Utlendingsdirekoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Landinfo er administrativt underlagt UDI. Enheten er imidlertid faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål av ansvarlig departement, UDI eller UNE. Medarbeidere i Landinfo tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE. Vi tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet. Landinfo har ingen innflytelse på hvordan informasjonen anvendes.

Landinfo ble opprettet 1. januar 2005, i medhold av Stortingsmelding 21 (2003-2004) Om styringsforholdet på utlendingsfeltetLandinfo ble utlendingsforvaltningens felles landkunnskapsenhet, og erstattet den tidligere ordningen med stedlige landrådgivere i UDI og UNE.

Landinfos arbeid

Stortingsmelding 21 slår fast at «Arbeidet med landkunnskap inneber innhenting, vurdering og tolking av informasjon om ulike land, og dessutan vidareformidling av generelle vurderingar og analysar

Landinfos virksomhet tar utgangspunkt i forespørsler om landkunnskap fra utlendingsforvaltningen. Vi innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon, og formidler landkunnskapen blant annet gjennom skriftlige produkter, foredrag og opplæring. Samtidig formidler vi landkunnskap i nemndmøter i UNE, og møter som sakkyndige vitner i retten.

Deler av landkunnskapen vi formidler, baserer seg på informasjon fra tjenestereiser til ulike land, såkalte informasjonsinnhentingsreiser. Disse reisene foretar vi for å innhente oppdatert informasjon om aktuelle forhold og problemstillinger, som Landinfo i samråd med våre oppdragsgivere er blitt enige om.

Formidlingen av landinformasjon til våre brukere er mangesidig, som beskrevet her.

Årsrapporter

Årsrapport 2022

Ansatte

Ledelse og stab

Jörg Lange – leder. Lange er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap. Han er tidligere landrådgiver for Balkan, Øst-Europa og Tyrkia i Landinfo, og har bakgrunn fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Videre har han erfaring fra samfunnspolitisk arbeid i Tyrkia, Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria.

Kristin Nysted – assisterende leder og landrådgiver for Balkan. Nysted er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med offentlig rett/folkerett og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet, UDI og Utlendingsnemnda (UNE).

Ansvar for administrative oppgaver

Anita Jenling Gauslaa Lim – rådgiver i staben. Lim har en bachelorgrad i internasjonale studier med historie, italiensk og menneskerettigheter i fagkretsen. Hun har bakgrunn fra Namsfogden i Oslo og Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Hun har også erfaring fra Prospera Stiftelsen.

Elisabeth Eike – rådgiver i staben. Eike har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i internasjonale relasjoner fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har også resepsjonserfaring fra Det Kongelige Hoff og regnskapserfaring fra Finanstilsynet.

Ansvar for Landdatabasen

Martha Gjelseth – seniorrådgiver. Koordinerer administrasjon og oppdatering av Landinfos database. Hovedansvarlig for kurs i bruk av databasen. Gjelseth er cand. philol. med hovedfag i historie, med informatikk og andre realfag i fagkretsen. Hun har utviklet en forskningsdatabase ved Universitetet i Oslo, samt Landdatabasen. Erfaring fra UiO og UDI.

Områdedeskene

Landinfos ansatte er organisert i områdedesker.

Afrika

Jørgen Aske – landrådgiver for Afrika og Midtøsten. Aske har en mastergrad fra Center for Middle Eastern Studies ved Lunds universitet og erfaring fra UNE og Nasjonalt ID-senter.

Bjørn R. Claussen – landrådgiver for Afrikas Horn. Claussen har en tverrfaglig mastergrad i fredsstudier, og erfaring blant annet fra internasjonale operasjoner. Han har jobbet særlig med Somalia og de somaliske områdene i nabolandene, og har gjennomført et tosifret antall informasjonsinnhentingsreiser dit.

Anne Moseng Knutsen – landrådgiver for Øst-, Vest- og Nord-Afrika. Knutsen er dr. art. i språkvitenskap. Hun har bakgrunn fra universitets- og høyskolesektoren, og har deltatt i flere forskningsprosjekter i Vest-Afrika. Hun har også erfaring fra UDI.

Siv Fiva Skarbøvik – landrådgiver for Afrika. Skarbøvik har bakgrunn fra FN og humanitært arbeid, og har jobbet i Nigeria, Etiopia, Kongo DRC, Malawi, Tyrkia og Afghanistan. Hun har tverrfaglig mastergrad fra Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, med fokus på forskning, innovasjon og globale utfordringer.

Geir Juell Skogseth – landrådgiver for Sentral-, Øst-, Vest- og Nord-Afrika. Juell Skogseth er cand. philol. med hovedfag i arabisk. Han har jobbet som visumattaché ved Norges ambassade i Abidjan, som pressetalsmann for den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), og har ellers erfaring fra UDI.

Anja Østberg Hansen – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Hun har studert journalistikk, fransk og bibliotekfag.

Asia

Barbo Helling – landrådgiver for Asia og Midtøsten. Helling er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har bakgrunn fra arbeid med flyktningrelaterte spørsmål i offentlig forvaltning, blant annet fra UNE.   

Line Johannessen – landrådgiver for Asia. Johannessen er cand. polit. med hovedfag i sosiologi, med blant annet Sør-Asiakunnskap i fagkretsen. Hun har vært ambulerende utlendingsattaché ved Norges ambassade i Beograd, og har erfaring fra UDI.

Eli Melby – landrådgiver for Asia. Melby er cand. polit. med hovedfag i geografi, med sosiologi og sammenliknende politikk i fagkretsen. Hun har gjort feltarbeid og hatt oppdrag i Zambia. Videre har hun jobbet for FNs World Food Programme og NORAD i Bangladesh. Hun har også arbeidet innen oppdragsforskning, samt i UNE.

Geir-Aage Neerbye – landrådgiver for Asia. Neerbye har jobbet som utlendingsattaché ved ambassaden i Colombo, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet og UNE.

Karianne Hassel – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Hassel er utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har blant annet jobbet i Luftfartstilsynet og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Europa / Sentral-Asia / Latin-Amerika

Vibeke Kolderup – landrådgiver for tidligere sovjetrepublikker. Kolderup er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med fransk og studier i internasjonale relasjoner i fagkretsen. Hun har erfaring fra UNE.

Marit Mageli – landrådgiver for tidligere sovjetrepublikker og Latin-Amerika. Mageli er cand. polit. med statsvitenskap hovedfag, med spansk i fagkretsen. Hun har jobbet for UNHCR i Venezuela og vært visumattaché ved Norges ambassade i Santiago, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet og UNE.

Kristin Nysted – assisterende leder og landrådgiver for Balkan. Nysted er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med offentlig rett/folkerett og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har jobbet som utlendingsattaché ved Norges ambassader i Islamabad og Beograd, og har erfaring fra utlendingsavdelingen i Justis- og Politidepartementet, UDI og UNE.

Rebecca Fasmer – landrådgiver for Balkan. Fasmer har en mastergrad i sosiologi fra London School of Economics (LSE), med menneskerett og etnisk nasjonalisme i fagkretsen. Hun har vært tilknyttet LSEs Human Rights Centre, og arbeidet som politisk analytiker ved EU Monitoring Mission i Bosnia-Hercegovina. Erfaring fra UNE.

Beate Martnes – dokumentalist/researcher. Del av gruppen som administrerer Landinfos database. Martnes er cand. mag. med språk og sosialantropologi i fagkretsen. I tillegg er hun utdannet fag- og forskningsbibliotekar. Hun har erfaring fra UDI.

Midtøsten og Tyrkia

Barbo Helling – landrådgiver for Asia og Midtøsten. Helling er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har bakgrunn fra arbeid med flyktningrelaterte spørsmål i offentlig forvaltning, blant annet fra UNE.

Jørgen Aske – landrådgiver for Midtøsten og Afrika. Aske har en mastergrad fra Center for Middle Eastern Studies ved Lunds universitet, og erfaring fra UNE og Nasjonalt ID-senter.

Gro Hasselknippe – landrådgiver for Midtøsten. Hasselknippe er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap, med fransk og Øst-Europakunnskap i fagkretsen. Hun har blant annet bakgrunn fra Midtøsten-forskning i Fafo, og var i den forbindelse bosatt flere år i Jordan.

Kai Kverme – landrådgiver for Midtøsten. Kverme har en mastergrad i arabisk. Han har bodd i Libanon og Egypt, og har undervist og arbeidet som prosjektkoordinator og forsker ved Universitetet i Oslo.

Jon Nordenson – landrådgiver for Midtøsten. Nordenson har doktorgrad i arabisk. Han har tidligere bodd i Syria, Egypt og Libanon, og har undervist og arbeidet som forsker og postdoktor ved Universitetet i Oslo.

Aslak Vardund – landrådgiver for Midtøsten. Vardund er cand. polit. med hovedfag i samfunnsgeografi, med historie og arabisk i fagkretsen. Han har arbeidet som observatør og liaisonoffiser i den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), som utlendingsattaché ved Norges ambassade i Damaskus, og har erfaring fra UDI.

Nina Østby Pedersen – landrådgiver for Midtøsten. Pedersen er cand. philol. med hovedfag i historie. Hun har erfaring fra UDI.

Birgitte Abrahamsen – dokumentalist/researcher. Abrahamsen har en mastergrad i Midtøsten-studier med arabisk i fagkretsen. Hun har jobbet som observatør og researcher i den internasjonale observatørstyrken i Hebron (TIPH), og som saksforbereder ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).